Основни индикации при вина и продукти от грозде и вино

Индекс на статията

Индикации при вина продукти от грозде и виноСъдържанието на тази статия се основава на Наредба за означаването и търговското представяне на вино, спиртни напитки и продукти от грозде и вино. Правилата за означаването и търговското представяне на напитките и продуктите целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и спиртни напитки и стимулирането на производството на качествени продукти.

Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат за напитките и продуктите по наредбата, които се съхраняват с цел продажба и се предлагат на пазара. На етикетите на вината и спиртните напитки задължителните индикации се изписват на български език. Етикетирането не е задължително за грозде или плодове, превозвани от лозе или овощна градина до място за винификация или преработка, както и за вина и ракии за семейна консумация.

Задължителни и факултативни* индикации

*факултативен - незадължителен, доброволен, по желание, по избор

При означаването и търговското представяне на напитките и продуктите се вписват само разрешените от наредбата индикации. Те биват са задължителни и факултативни. Задължителните и факултативните индикации се групират в един или повече етикети, прикрепени, залепени върху съда или изписани директно върху него, и се представят с ясни, четливи и незаличими букви.

Задължителни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос

При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос се вписват следните задължителни индикации:

търговско наименование на виното

 • номинален обем
 • знак "е"
 • действително алкохолно съдържание
 • номер на производствената партида
 • наименование (фирма), статут и седалище на производителя и на бутилировчика
 • наименование (фирма), статут и седалище на вносителя при случаите на внос.

Търговското наименование на трапезно вино е наименованието "трапезно вино", а търговското наименование на трапезно вино с географско указание се състои от наименованието "трапезно вино" и съответното географско указание.

Географското указание за означаване на трапезно вино, което е купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, може да се използва само при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи трапезното вино.

При трапезно вино с географско указание може да се използва търговското наименование "регионално вино". В този случай индикацията "трапезно вино" не е задължителна.

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район се състои от наименованието на определения район, микрорайон или масив и една от следните индикации:

 1. "вино с гарантирано наименование за произход" или "вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 2. "искрящо вино с гарантирано наименование за произход" или "искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 3. "ликьорно вино с гарантирано наименование за произход" или "ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 4. "благородно сладко вино"

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по съответно приложение.

При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район в зависимост от условията на неговото производство, определени в акта за утвърждаването му, към наименованието на определения район, микрорайон или масив могат да бъдат добавени индикации за начина на неговото производство и/или името на сорта грозде или негов синоним.

Търговското наименование на внесено в страната качествено вино се състои от думата "вино", допълнена с името на страната на произхода. Когато това вино е означено с географско име, различно от името на страната на произхода, в съответствие с изискванията на законодателството на тази страна думата "вино" се придружава от съответното географско име.

Търговското наименование на:

 1. искрящо вино е "искрящо вино"
 2. искрящо-газирано вино е "искрящо-газирано вино"
 3. ликьорно вино е "ликьорно вино"
 4. ароматизирано вино е "ароматизирано вино"

Търговското наименование "ароматизирано вино" може да бъде заменено от индикацията "аперитив на винена основа".

Търговските наименования на разновидностите ароматизирани вина, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по Закона за виното и спиртните напитки, са:

 1. "вермут"
 2. "ароматизирано вино битер" или "хининово вино", "битер вино" или "американо"
 3. "ароматизирани вина на яйчна основа"
 4. "вакева виниглоги"

Търговските наименования на ароматизирани напитки на основата на вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по Закона за виното и спиртните напитки, са:

 1. "сангрия"
 2. "клареа"
 3. "цура"
 4. "битер сода"
 5. "калте енте"
 6. "глувайн"
 7. "виниглоги"
 8. "майвайн"
 9. "майтранк"
 10. "пелин"

Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в Република България по специална технология; в билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" (Artemisia absinthium) е не по-малък от 20 процента тегловно.

Търговските наименования на ароматизирани коктейли от грозде и вино, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство, са:

 1. "коктейл на винена основа"
 2. "пенлива гроздова ароматизирана напитка"

Търговското наименование на ароматизирано вино може да бъде допълнено с географско указание, при условие че фазата на производството, при която напитката получава своите специфични или окончателни характеристики и свойства, се извършва в съответния географски район.

Индикацията относно обема на стоката се изписва в хектолитри (хл), литри (л), сантилитри (cл) или милилитри (мл) и се изразява с число, придружено от използваната мярка или от нейния символ.

Знакът "е" се поставя, когато количеството на виното отговаря на изискванията към нетните количества на предварително опакованите продукти с еднакви количества, определени в Наредбата за предварително опакованите количества продукти.

Индикацията относно действителното алкохолно съдържание се изразява в обемни проценти (об. %).

Индикацията на производствената партида е латинската буква "L", придружена от цифри и/или букви, включващи поредния номер на произведения продукт, определен от производителя, и кодиращи датата, месеца и годината на бутилиране.

Факултативни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос

При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос могат да се вписват следните факултативни индикации:

1. За трапезно вино, трапезно вино с географско указание и качествено вино, произведено в определен район:

 • тип на виното
 • вид на виното
 • цвят на виното
 • препоръки за ползване на виното
 • данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката
 • име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно
 • търговска марка
 • данни за историята на виното или на производственото предприятие
 • номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара
 • знаци на Националната лозаро-винарска камара
 • подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното

2. За трапезно вино с географско указание и за качествено вино, произведено в определен район:

 • година на реколтата
 • сорт или сортове грозде
 • медали и отличия
 • означения, свързани с начина на производство или получаване на виното
 • допълнителни специфични традиционни наименования по приложение

3. За качествено вино, произведено в определен район:

 • наименование на микрорайона или масива
 • традиционно използвани означения за стопанството, което е произвело гроздето и е извършило винификацията и бутилирането

Индикациите за тип вино са:

 1. за тихо вино - "сухо", "полусухо", "полу-сладко" и "сладко"
 2. за искрящо вино - "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо" "полусухо" и "сладко"

Индикациите за вид вино са: "тихо", "шумящо" и "специално".

Цветът на виното трябва да бъде резултат от прилагането на разрешени енологични практики и обработки. Индикациите за цвят на виното са: "бяло", "розово" (розе) или "червено".


Препоръки за ползване на вината се отнасят до ястията, с които се препоръчва да се сервира напитката, начина на сервиране, информация за начина на приготвяне на напитката, информация за начина на съхраняване на напитката, информация за съдържащите се ароматни и/или вкусови добавки, оцветители и други съставки, които характеризират напитката, рецепти за коктейли и други.

Индикация за година на реколтата се вписва, при условие че виното е получено изцяло от грозде от посочената година.

Към индикацията "вино" може да се добави индикацията "ново" или "младо" само при условие, че виното е произведено изцяло от грозде, получено от една реколта, и е бутилирано до края на годината. Вината могат да бъдат продавани с индикацията "ново" до 1 март на следващата година. В този случай на етикетите задължително се вписва и индикацията "срок за продажба - 01. 03.... г."

Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по Закона за виното и спиртните напитки.

При етикетиране на вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното. Имената на два сорта грозде могат да бъдат вписани, при условие че виното е произведено от тези сортове грозде. Вино, произведено от три и повече сортове грозде, не може да носи индикация за сорт грозде.

Вино от внос може да бъде означено с име на сорт или сортове грозде, при условие че тази индикация е разрешена от законодателството на страната на произхода на виното.

При етикетирането могат да се включват индикации за получени медали и отличия. На етикета се вписват името на конкурса, мястото и годината на неговото провеждане.

При етикетирането на трапезно вино с географско указание могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "премиум", "резерва" и "премиум резерва".

Индикацията "премиум" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, отличава се с най-високо качество от цялата реколта, и количеството е не повече от 1/10 от цялата реколта.

Индикацията "премиум резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, запазено е количество вино от най-добрата партида на реколтата, и се реализира на пазара след изчерпване на партидата.

Индикацията "резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде, отлежало е най-малко една година, считано от Ноември в годината на реколтата преди предлагането му на пазара.

При етикетиране на качествено вино, произведено в определен район могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования: "барик", "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва", "специална резерва", "специална селекция", "колекционно", "розенталер".

Индикацията "барик" може да се впише, при условие че алкохолната ферментация на виното е извършена в дъбово буре с обем до 500 л.

Индикацията "премиум оук" или "първо зареждане в дъбова бъчва" може да се впише, при условие че съзряването на виното е извършено в ново дъбово буре с обем до 500 л.

Индикацията "специална резерва" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко една година след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.

Индикацията "специална селекция" може да се впише, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж, и е отлежало най-малко две години след изтичането на срока на отлежаване, установен в акта за утвърждаване на качественото вино, произведено в определен район.

Индикацията "колекционно" може да се впише, при условие че виното отговаря на условията за "специална резерва", и е отлежало в бутилки най-малко една година след изчерпване на партидата "специална резерва", и е в количество не повече от 1/2 от партидата "специална резерва".

Индикацията "розенталер" може да се впише при етикетирането на червено вино, при условие че е получено от препоръчани сортове грозде със захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента. Младото вино е отделено от твърдата фаза при алкохолно съдържание най-малко 11 обемни процента, и окончателният характер на виното е оформен чрез добавяне на гроздова мъст или концентрирана гроздова мъст най-късно 30 дни преди експедицията.

За благородно сладко вино могат да се използват допълнителни специфични традиционни наименования:

 1. "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" или "подбор на напълно узрели гроздове или зърна"
 2. "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" или "беритба на презряло и ботритизирано грозде"
 3. "беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде"или "подбор на ботритизирани гроздове или зърна"
 4. "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна"
 5. "снежно вино"

Индикациите "беритба при пълна зрялост", "беритба при напълно узряло грозде" и "подбор на напълно узрели гроздове или зърна" се използват, при условие че виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 19 тегловни процента за белите и розовите вина и 21 тегловни процента за червените вина.

Индикациите "беритба на презряло грозде", "беритба на благородно узряло грозде" и "беритба на презряло и ботритизирано грозде" са допустими само когато виното е произведено от грозде със захарно съдържание не по-малко от 21 тегловни процента за белите и розовите вина и 23 тегловни процента за червените вина.

Индикациите "беритба на презряло и ботритизирано грозде", "беритба на ботритизирано грозде" и "подбор на ботритизирани гроздове или зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, по което има развитие на благородно гниене ( Botrytis cinerea).


Индикациите "беритба на презряло и стафидирано грозде", "беритба на стафидирано грозде" и "подбор на стафидирани гроздове и зърна" са допустими само когато виното е произведено от грозде, завяхнало преди прибирането му, със захарно съдържание не по-малко от 26 тегловни процента.

Индикацията "снежно вино" се използва, при условие че виното е произведено от грозде, което се прибира след падане на първия сняг и има захарно съдържание не по-малко от 22 тегловни процента.

Използването наименованието на микрорайон и масив е допустимо, при условие че виното е произведено от грозде, което е изцяло получено от определения микрорайон или масив.

Географските указания за означаване на регионални вина са "Дунавска равнина" и "Тракийска низина".

Задължителни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино

При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино се вписват следните задължителни индикации:

 • търговско наименование
 • номинален обем
 • знак "е"
 • тип на виното
 • действително алкохолно съдържание
 • номер на партидата

Търговското наименование на:

 1. пенливо вино е "пенливо вино"
 2. качествено пенливо вино е "качествено пенливо вино"
 3. качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход"
 4. качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход е "качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 5. качествено пенливо вино, получено от ароматни сортове грозде, е "качествено ароматно пенливо вино" или "качествено вино, получено от ароматни сортове грозде"
 6. пенливо вино от внос е "пенливо вино" или "качествено пенливо вино, произведено в определен район", когато условията за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки
 7. пенливо-газирано вино е "пенливо-газирано вино" или "получено с добавяне на въглероден диоксид вино"

Търговското наименование на качествено пенливо вино, качествено пенливо вино с гарантирано наименование за произход и качествено пенливо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по приложение.

Индикациите за типа на пенливо и газирано-пенливо вино в зависимост от съдържанието на остатъчна захар и при спазване изискванията на Закона за виното и спиртните напитки са: "екстра брют", "брют", "екстра сухо", "сухо", "полусухо", "сладко".

Наименованието на определен район или на друга географска единица, различна от определения район, се вписва при етикетирането на качествено пенливо вино или на качествено пенливо вино, произведено в определен район, при условие че:

 1. отговаря на изискванията за производство, определени в Наредбата за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина на тяхното утвърждаване и Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки
 2. виноматериалите, от които е получено виното, произхождат изцяло от този район, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор

Фирменото наименование и седалището на производителя, вносителя и/или лицето, което извършва бутилирането на виното, се изписват изцяло без съкращения.

Факултативни индикации за пенливо и пенливо-газирано вино

При етикетирането на пенливо и пенливо-газирано вино, получено в страната или от внос, могат да се впишат следните факултативни индикации:

 • име, седалище и адрес на управление на дистрибутора и/или на търговеца на дребно
 • търговска марка
 • медали и отличия
 • сорт или сортове грозде
 • данни за историята на виното или на производственото предприятие
 • данни за лицата, участвали в търговския оборот на напитката
 • препоръки за ползване на виното
 • означения, свързани с начина на производство или получаване на виното
 • номер на удостоверението, с което производителят е вписан в регистъра при Националната лозаро-винарска камара
 • знаци на Националната лозаро-винарска камара
 • подпис на майстора винар, снимки на майстора или на екипа, произвел виното
 • година на реколтата
 • наименование на микрорайон или масив
 • име и седалище на предприятието или на стопанството, произвело гроздето и извършило винификацията
 • допълнителни специфични традиционни наименования

Името на сорт, сортове грозде или техни синоними могат да бъдат вписани при етикетирането на пенливо или пенливо-газирано вино, при условие че са класифицирани като разрешени или препоръчани сортове грозде по реда на Наредбата за правилата за класифициране на винените сортове лози и за класифициране на сортовете лози по Закона за виното и спиртните напитки.


При етикетиране на пенливо или пенливо-газирано вино може да бъде вписано името на сорт грозде, при условие че:

 1. най-малко 85 на сто от виното е произведено от посочения сорт грозде и той е определящ за характера на виното, (не се отнася за тиражния и експедиционния ликьор) и
 2. процесът на получаване на пенливо или пенливо-газирано вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо или пенливо-газирано и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 90 дни, и
 3. продължителността на ферментация на виноматериалите е най-малко 60 дни или 30 дни - когато ферментацията е извършена в съдове със средства за разбъркване

Два или три сорта грозде могат да се впишат при етикетирането на естествено пенливите вина при спазване изискванията по т. 2 и 3 и при условие че виното е получено изцяло от посочените сортове грозде.

Година на реколтата се вписва при етикетирането, при условие че виното е получено най-малко от 85 на сто грозде от една реколта, с изключение на тиражния и експедиционния ликьор.

При етикетирането на качествено пенливо вино и на качествено пенливо вино, произведено в определен район, получено в страната или от внос, чиито условия за производство са признати за еднакви с условията за производство в Република България по реда на Наредбата за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки по Закона за виното и спиртните напитки, могат да се впишат следните индикации за начин на получаване на виното:

 1. "ферментация в бутилка"
 2. "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод"
 3. индикация за метод на получаване на виното, съдържаща името на определен географски район или друга географска единица

Индикацията "ферментация в бутилка" може да се впише при етикетирането на вината, при условие че:

 1. виното е станало пенливо чрез извършване на вторична алкохолна ферментация в бутилка
 2. процесът на получаване на пенливото вино, изчислен от момента на превръщане на виното в пенливо и включващ периода на стареене, не може да бъде по-кратък от 9 месеца
 3. ферментационният процес, който превръща виното в пенливо, и продължителността на отлежаване с дрожди не може да бъде по-кратък от 90 дни, и утайките от крайния продукт са отделени чрез филтрация по метода на трансвазия или дегоржиране

Индикациите "ферментация в бутилка по традиционен метод", "традиционен метод", "класически традиционен метод" се вписват, при условие че виното:

 1. е станало пенливо чрез вторична алкохолна ферментация в бутилка
 2. е отлежало с дрождите в предприятието на получаване в продължение най-малко на 9 месеца
 3. е отделено от утайките по метода дегоржиране.

Допълнителното специфично традиционно наименование "резерва" може да се използва при етикетиране на качествени пенливи вина, при условие че виното е произведено от един сорт грозде или е купаж и е отлежало най-малко една година, считано от Ноември в годината на реколтата.

Пенливите вина се съхраняват за продажба и се продават в бутилирано състояние. Бутилките, в които се съхраняват пенливите вина, са стъклени и затворени с коркови тапи или с тапи, направени от друг подходящ материал, разрешен за контакт с хранителни продукти. Тапите са прикрепени към бутилките с кошнички и са покрити изцяло с хартия, която обхваща пълно или частично гърлото на бутилката. За затваряне на бутилки с номинално съдържание 0,20 л или по-малко могат да се използват и други подходящи средства.