Реклама

Основни термини използвани в Интернет рекламата

Банер – реклама форма във вид на графично изображение. Банерът има определен размер в пиксели и служи за връзка към интернет сайта на  рекламодателя.

Анимиран банер - банер с последователно променящи се кадри – изображения, текст или и двете.

Неанимиран банер – статично графично изображение.

Банер позиция – определено място в интернет сайт, в което се разполага рекламния банер.

Импресия – всяко зареждане (визуализиране) на рекламната форма. Еднократното показване.

Клик - активиране на реклама от потребител чрез натискане на бутон на мишката върху рекламната форма - като в резултат се осъществява препращане към сайта на рекламодателя.

Плаващ банер - Floating Banner - нестандартен рекламен формат, при който при зареждане на определен сайт, рекламното изображение преминава през определна част на сайта, след което се връща в стандартна рекламна позиция.

Разширяващ се банер - Expandable Banner - нестандартен рекламен формат, при който изображението увеличава размерите си, когато потребителят премине с курсора върху него, след което се връща в стандартна рекламна позиция.

Разлистващ се банер - Peel Ad - нестандартен интернет рекламен формат, при който потребителят преминавайки с курсора върху изображението, то се разлиства и открива второ изображение.

Ротация – последователна смяна на рекламната форма (банер) през определен период от време или при всяко презареждане на страницата. Ротацията обикновено е на случаен принцип и гарантира процент рекламно присъствие.

Нестандартни рекламни формати - Rich Media - рекламни банери с нестандартни размери, които използват различни начини за визуализиране или съдържат мултимедия.

Хиперлинк, линк - електронна препратка, представляваща връзка в интернет страница, която позволява препращане към друга страница от сайта, елемент от него  или друг интернет сайт.

Преходна страница - Transition Ad - рекламен формат, при който при първоначално зареждане на определен сайт, на мястото на началната страницата се визуализира реклама.

Текстова реклама - Text link - рекламна форма без графично изображение, само текст, който препраща към страницата на рекламодателя чрез линк.

Контекстна реклама – разпознаване интереса напотребителя на базата на търсени от него ключови думи, IP адрес или по регистрация за определена услуга. В резултат потребителят вижда рекламно послание с полезна за него информация в конкретния момент на търсенето, което рязко покачва ефективността на рекламната кампания.

CPC - Cost per click - цена за един клик, който се заплаща от рекламодателят  при реално извършено действие – кликване върху  хипервръзката от страна на потребителя.

CPТ (CPМ) - Cost per 1000 impressions - цена за 1000 импресии. Основна система за заплащане на рекламните кампании в интернет.

CTR - Click through rate - съотношението между брой кликвания с мишката към брой импресии на рекламата. Средният брой кликвания за сто импресии на рекламата, изразени като процент. Показва ефективността на рекламната кампания на клиента и какво е съотношението между потенциални и реални потребители.

CPV - Cost per visitor - цена на брой посетители - по-малко разпространена  форми на разплащане на рекламните услуги в интернет. Аналогична схема като на цена за клик, но е сменена гледната точка. Тук се отчитат не кликовете от сайта, на който е рекламата, към сайта на рекламодателя, а реалните потребители.

CPA - Cost per action - цена за реално действие - рекламодателят заплаща за конкретно действие, извършено от потребителите - за попълнени анкети и талони, форми за регистрация, директни запитвания, заявки за покупки, абонаменти и други.

CPS - Cost per sale - цена за една покупка - рекламодателят не заплаща предварително ползваните рекламни услуги. Той осигурява процент от продажбите, извършени от потребители, посетили електронния магазин през дадена рекламна форма. Не е задължително покупката да е станала веднага, още при първото посещение на даден клиент. Използва се в т.нар. комисионерски програми.

Пиксел - най-малката оцветена точка, на която може да бъде разделено определено изображение. Мерната единица за определяне на големината на изображението.

Уникален потребител - мерна единица за определяне посещаемостта на даден интернет сайт. Уникалните потребители са броят различни потребители посещаващи даден сайт за определен период от време.

URL - Universal resource locator - уникален адрес за всeки интернет  сайт или елемент от него.

IP адрес - уникален цифров код, с който се обозначава всяко устройство, самостоятелно свързано към интернет.

Kilobyte (KB) - единица мярка за информация и за физическия размер на изображението и дисковото пространство, което заема. От големината на изображението зависи скоростта, с която се зарежда и визуализира в сайта.

Запознайте се с възможностите за реклама в www.bulgariandrinks.com