Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Какво знаем за бутилираните води?

Индекс на статията

Избора на потребителя: Натуралната минерална и изворна вода се предлагат в голямо разнообразие от марки, вкусове и композиции, които варират от много ниско до много високо минерално съдържание. Бутилираната вода може да се предлага още като тиха или газирана.
Потребителят няма избор при употребата на питейна вода в дадена локация. Въпреки, че законосъобразността го изисква, вкусът на водата може да е различен на различните места, даже е възможно да има разлики в отделните дни.

8. Вярно ли е, че минералната и изворната вода не трябва да бъдат обработвани химически или дезинфекцирани?

Натуралната минерална и изворна вода трябва да бъдат безопасни и здравословни за консумация директно от източника без да е необходимо третиране или дезинфекция. Съществуват силно ограничени разрешения за отстраняване на елементи, но при строгото условие, че това не променя характерните съставки на водата, определящи присъщият й минерален състав, вкус и ползи за здравето (когато има такива). Позволено е отделяне на ‘нестабилни елементи’ (като напр. желязо, манган, сяра ), които дори и в безопасни концентрации, биха могли да доведат до отделяне на утайка при съприкосновение на водата от дълбок подземен източник с кислорода от въздуха. В допълнение, позволено е избирателно намаляване на естествената концентрация на флуор при положение, че е над здравословно обусловените граници.

9. Как източниците на натурални минерални и питейни води са защитени от замърсяване?

За да се гарантира отсъствие на замърсяване, защитата на източника е от изключително значение. Водосборните райони около източниците са строго защитени зони. Тези площи обикновено покриват до няколко хиляди хектара девствена природа. В допълнение, специално оборудване за извличането на натурална минерална и изворна вода трябва да се инсталира при изхода на източника с цел допълнителна протекция.
Защита на питейната вода от страна на доставчиците е фиксирана в Рамковата директива на ЕС за водите.

10. Как изискванията за безопасност на натуралната минерална и изворна вода се отнасят към питейната вода?

Всички бутилирани води се класифицират като хранителни продукти и като такива, трябва да отговарят на строги ЕС и национални изисквания за безопасност на храните, както и на препоръките за добра хигиенна практика. Бутилираните води са предмет на тестове и анализ с висока честота, основани на HACCP и на стандартите за добри хигиенни практики, признати от FVO2. В допълнение, бутилирана вода трябва да отговаря на определени изисквания за качество на водата, както е определено от съответните директиви на ЕС. Безопасността и качество са гарантирани от бутилирането на водата директно във висококачествена опаковка до окончателното предоставяне на потребителя.

В рамките на Директивата на ЕС за питейната вода е фиксирано, че тя също трябва да отговаря на стриктни законови изисквания за безопасност от гледна точка на доставка до крайния потребител. Това се постига чрез наблюдение, поддръжка и управление на риска. Доставчикът обаче има малък или никакъв контрол над държавата разпределителната система, която преминава през собствеността на потребителя, където е възможно да има условия, опосредстващи риск от замърсяване.

11. Може ли качеството на натуралната минерална и изворна вода да се гарантира?

Качеството на естествените води се осигурява чрез строг контрол на целия процес от осигуряването на защита на водата при източника, през дистрибуционните канали до крайния потребител. В допълнение честите тестове и анализи за качество гарантират сигурността на извличаните подземни води. Водата може да бъде бутилирана директно при източника или транспортирана с твърда връзка на по-големи разстояния чрез съвременни инсталации като се пълни директно в херметически затворени и защитени срещу фалшифициране бутилки.
В Европа, транспортирането в контейнери, а не в опаковки, предназначени за крайния потребител е забранено. Бутилирана вода предлага постоянна сигурност и високо качество на съдържанието.

12. Може ли бутилираната вода да бъде проследена в търговската мрежа? Ами питейната вода?

Бутилираната вода може да бъде проследена чрез кода на партидата както всички останали хранителни продукти. Всяка бутилка може да анализирана чрез специфични тестове за сигурност и качество.
Качеството на питейната вода може да бъде проследено от доставчика, който трябва редовно да публикува или оповестява качествените резултати. Проблемен остава аспекта с достъпа на доставчика до частната собственост на потребителя и осигуряването на необходимия контрол там.

13. Кои са законовите разпоредби свързани с натурална минерална и изворна вода?

Рамковото законодателство включва:

Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
Директива 98/83/EEC относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
Регламент 178/2002/EC и Регламент 852/2004/EC и Регламент 882/2004/EC относно качеството и хигиената на храните.

В допълнение към тези изисквания бутилираните води трябва да отговарят на изисквания ЕС за етикетирането на опаковките.

14. По-слабо ли се контролира натуралната минерална вода в сравнение с питейната вода?

Съществува мнение, че натуралните минерални води са слабо регулируеми в сравнение с питейната вода, защото са посочени по-малко параметри или вещества, които е необходимо да бъдат проверени. Това обаче в никакъв случай не означава по-малко сигурност. Изискването към тези води е да бъдат защитени от замърсяване при източника и в крайния продукт. Това означава рутинно изследване за над 100 известни замърсители, като например органични вещества и пестицидите. Дезинфекцията не е разрешена, което означава, че не съществува риск от остатъчни дезинфекционни продукти.