Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Технология за производство на трапезна газирана вода

Индекс на статията

Премиксово пълнене - този принцип на пълнене измества разделното като по-прогресивен. При него купажният сироп и водата се смесват в определено съотношение в поток с помощта на двойнодействаща бутална дозираща помпа. Получената готова напитка, охладена преди или след насищане с СО2 до температура 3 - 5°С се подава към упокоителя, а от него към пълначната машина. Пълната бутилка след дехерметизация и освобождаване от пълначния вентил се подава къз затварачната машина. Недостатък на този метод е, че за плодовите и билковите напитки при разпрашаването на готовите напитки в сатуратора се получава голямо разпенване, което възпрепятства работата на сатуратора и нормалното пълнене. В зависимост от конструкцията и начина на работа пълначните машини биват:

  • Ръчни – подаването на бутилките с купажен сироп, пускането и спирането на газираната вода за всяко от тях и освобождаването им е ръчно.
  • Полу-автоматични – подаването и отнемането на бутилките с купажен сироп е ръчно. Останалите операции са автоматични.
  • Автоматични – всички технологични операции се извършват автоматично. Най-често е обединена със затварачната машина в моно блок.

При всички съвременни автоматични инсталации се осигуряват минимум четири такта, които гарантират както изобарни условия на пълнене, така и минимални загуби от напитката и точност на пълненето.

  1. Бутилката се подава към пълначния вентил, херметизира се към него и се напълва с СО2 като се изравняват наляганията в бутилката и напитката.
  2. При изобарни условия започва сливно подаване на напитката на принципа на скачените съдове. Нивото на напълване се регулира индивидуално за всяка бутилка с помощта на пълначната игла или общо за всички бутилки, чрез нивото на напитката в резервоара на пълначната машина.
  3. Осигурява се оттичане на напитката от каналите и тръбните връзки на скачените съдове в бутилката.
  4. Дехерметизиране на бутилката от пълначния вентил и подаването и по транспортьора към затварачната машина. Създават се условия за излитане на част от СО2, запенване, кипене и други. Това налага разстоянието от пълначната до затварачната машина да бъде минимално.

Когато липсва бутилка на пълначния вентил той не подава напитка, тъй като не се включва на работен ход. Подаването на напитка през клапаните на скачените съдове може да стане само при изобарни условия. Ако се пълни без противоналягане, 30 - 40% от газировката се губи. За създаване на необходимото налягане в бутилката се използва СО2, намиращ се над готовата напитка в резервоара на пълначката. Не е желателно да се използва въздух за да не се дестабилизира газирането и да не се допуснат окислителни процеси.

Затваряне на бутилките

Затварянето е важна технологична операция, която трябва да осигури добра херметичност на опаковките. Последната гарантира запазване на качествените показатели на напитката след производството, по време на съхраняването и до нейната употреба. Добрата херметичност е необходима, защото напитката се намира непрекъснато под вътрешно налягане от разтворения СО2 и зависи от температурата. В процеса на затваряне се осъществяват и следните операции: поемане на пълните бутилки, поемане и ориентиране на капачките, подреждане на капачките в транспортен улей и допълнително ориентиране, подаване на капачката в затварящия цилиндър, подаване на бутилката под него, поставяне на капачката върху бутилката и притискане (или завинтване), отнемане на бутилката от карусела на машината.

Заключителни процеси

Чрез заключителните процеси се извършва проконтролиране качеството на напитката, окончателно се оформя готовия продукт и се подрежда в каси, стекове, кашони, палети. С тези операции продукцията се подготвя и се създават условия за по-удобно провеждане на вътрешнозаводския транспорт и доставката в търговската мрежа.

Контрол на качеството

Следи се за ниво на напълване, бистрота, наличие на механични примеси, качество на затваряне и други. Всички бутилки, при които има отклонения по тези показатели, се отделят от линията и се подават за съответна обработка. В съвременните линии процесите са автоматизирани.

Етикетиране

Задължително се поставят етикети на цялата продукция. Те придават завършен вид на продукта и го оформят като търговска стока. Необходимата нормативна информация може да се нанася и върху литографирани капачки. Етикетите могат да бъдат залепени с подходящо лепило или да бъдат самозалепващи се.

Поставяне на бутилките в каси или стекове

Тази технологична операция може да се проведе ръчно, механизирано или автоматично. В съвременните технологични линии бутилките се подреждат в каси със специални машини – крейтери. Те са с обратни работни и празни ходове за захващащите глави, които поемат необходимия брой бутилки за една каса и ги поставят в нея.

При оформянето на стековете необходимият брой бутилки за един стек се поставят върху картонена подложка и се придвижват с нея. С помощни палци последната се нагъва и формира дъното на стека. За да се гарантира компактността и стабилността на получения комплект бутилки те се обвиват в с термо-свиваемо фолио и се подават в тунел с висока температура където фолиото се свива и плътно обхваща опаковката.

Палетизиране

Касите или стековете се подреждат на палети. Това създава възможност за пълно механизиране на всички товаро-разтоварни процеси. Тази операция също може да се извършва ръчно, механизирано или автоматично.

Автоматичните палетизатори осъществяват следните операции: поемат касите (стекове) с пълни бутилки, подреждат ги върху палета вертикално и хоризонтално, подават готовия палет за експедиция и поемат празен палет за зареждане.

За по-голяма стабилност палетите със стекове се увиват със самозалепващо фолио. Това може да бъде извършено ръчно или машинно.

Експедиция