Насищане с въглероден диоксидНасищането на водата и напитките с CO2 е известно като сатурация или карбонизация. Характерно за този процес е, че CO2 доведен в съприкосновение с водата и водните разтвори в затворено пространство, се разтваря в тях. Механизма на това разтваряне на газа се характеризира с факта, че CO2 дифундира през граничен газообразен и течен слой, отделящ течността от газа и се абсорбира от течността, т.е. разтваря се в нея.
При дифузията на газа в течната фаза, част от него се връща обратно в газовата среда, т.е. протича процес на десорбция. В резултат на това, след време, при дадени условия, се установява определено равновесие между газа, разтворен в течността и газа над нея. При достигане на това равновесие, за единица време се разтваря толкова газ, колкото се отделя от течната фаза. Количеството на газа в двете фази (течна и газообразна) се намира в зависимост най-вече от налягането и температурата в системата.
В практиката насищането на водата и напитките с CO2 се провежда най-добре при температура 3 ÷ 5ºC. Повишаването на температурата на водата води към увеличаване на налягането в системата, за да се осигури насищането й с CO2. В резултат на това се увеличава нестабилността на тази динамична система, което води до запенване при пълнене.

Разливане на напитките в бутилки

Успешното провеждане на пълненето осигурява запазването на придобитите органолептични и физико-химични показатели на напитките. Проблемите, които възникват тук са: правилно и точно разливане, запазване на разтворения CO2, недопускане на запенване и други. За решаването на тези проблеми е необходимо да се осигурят някои специфични условия, а именно: постоянно и изравнено налягане в пълначната машина и в бутилката, отстраняване на въздуха от бутилката и други.
В зависимост от произвежданите напитки, разливането им в бутилки може да се провежда по различни технологични схеми, основни от които са: директно, разделно, премиксово пълнене. В конкретния случай ще се прилага премиксово пълнене на напитката в бутилката. При него, охладения до температура 3 ÷ 5ºC купажен сироп и газираната вода (охладена преди газиране) се смесват в определено съотношение в поток с помощта на двойно действаща бутална дозираща помпа. Получената готова напитка се подава към успокоителя, а от него към пълначната машина.
Важни показатели при оценка на работата са: стабилност при газирането, намалени пенливост и изтичане, минимално количество O2, постоянно ниво на напълване, минимални загуби на CO2 и други.

Затваряне на бутилките

Затварянето на бутилките е важна технологична операция, тъй като трябва да осигури добра херметичност на опаковките. Тя е необходима, за да гарантира запазване на нейните качествени показатели след производството по време на съхраняването й до нейната употреба.
Добрата херметичност произтича от факта, че напитката се намира непрекъснато под вътрешно налягане от разтворения CO2. За тази цел е необходимо да се използват качествени материали за затваряне на бутилките и добро затваряне.

Заключителни процеси

Заключителните процеси са неразделна част от цялостната технологична линия за производство на безалкохолни напитки. Чрез тях се осигурява окончателното оформяне на готовата продукция.

Първичен контрол на качеството

Включва визуална оценка на бутилираната и затворена готова напитка. Контролира се състоянието на следните основни показатели: ниво на напълване, бистрота или мътнота, наличие на чужди примеси, качество на затваряне и други. Осъществява се на светлинен екран. Опаковките с отклонения от стандартните изисквания се отстраняват от линията.

Етикетиране

Етикетирането е задължителна технологична операция. Има за задача да предаде завършен вид на готовата продукция и да я оформи като търговска стока. В етикетир машините може да си използват обикновени етикети със залепване с лепило или самозалепващи етикети. По време на етикетирането се следи за правилното поставяне и доброто залепване на етикетите. Етикетираните бутилки се подават към машината за обвиване в стекове с термосвиваемо фолио - за пластмасовите или поставяне в каси - за стъклените.

Опаковане на стекове с термосвиваемо фолио

Етикетираните бутилки се подреждат върху картонена подложка и се транспортират до машината за опаковане. При оформянето на стековете необходимият брой бутилки за един стек се поставят върху картонена подложка и се придвижват с нея. С помощни палци последната се нагъва и формира дъното на стека. За да се гарантира компактността и стабилността на получения комплект бутилки те се обвиват в с термо-свиваемо фолио и се подават в тунел с висока температура където фолиото се свива и плътно обхваща опаковката.Оттам готовите стекове постъпват на депо за готова продукция, откъдето се палетизират.

Палетизиране на готовата продукция

Касите или стековете се подреждат на палети. Това създава възможност за пълно механизиране на всички товаро-разтоварни процеси. Тази операция също може да се извършва ръчно, механизирано или автоматично.
Автоматичните палетизатори осъществяват следните операции: поемат касите (стекове) с пълни бутилки, подреждат ги върху палета вертикално и хоризонтално, подават готовия палет за експедиция и поемат празен палет за зареждане.
За по-голяма стабилност палетите със стекове се увиват със самозалепващо фолио. Това може да бъде извършено ръчно или машинно.

Регистрирайте се и научете много повече по темата! Направете своята регистрация ТУК