Трапезна водаКато цяло се наблюдава рязко повишаване на търсенето и консумацията на трапезна вода, което предопределя и занапред развитие на асортиментите, налагане на качеството и увеличаване на производството.

Все повече се повишава интересът към трапезните води, които напълно задоволяват нуждата от течности, оказват необходимия освежаващ и жаждоутоляващ ефект. Прилагането на разнообразни решения в производството позволяват разширяването на асортиментната структура на предлаганите води. Произвеждат се деминерализирани, минерализирани, ароматизирани, газирани води, които да удовлетворят различните желания на консуматорите.
Нарастващите потребности от вода налагат експлоатирането на различни източници и водоеми. Необходимо е, обаче, провеждането на редица операции, чрез които се получава качествена питейна вода отговаряща на определени нормативни изисквания, основно по отношение на солевия състав и микробиологичната й чистота. За целта се разработват методи и технологии за пречистване и обеззаразяване на водата.
С подходяща допълнителна обработка на питейната вода в даден район може да се варира минералното съдържание, общата твърдост, рН на водата, да се осигури допълнително обеззаразяване. Получената като продукт трапезна вода осигурява качествено и здравословно задоволяване на индивидуалните нужди на организмите от течности и минерали. По този начин консуматорите имат възможност сами да изберат най-подходящата за тях вода, както органолептичното, така и в зависимост от потребностите на организма.

Регистрирайте се и научете много повече по темата! Направете своята регистрация ТУК

Все повече се повишава интересът към трапезните води, които напълно задоволяват нуждата от течности, оказват необходимия освежаващ и жаждоутоляващ ефект. Прилагането на разнообразни решения в производството позволяват разширяването на предлаганата асортиментна структура.

Технологични процеси при получаване на трапезна вода

Производствения процес при получаване на трапезна вода включва редица технологични операции, които в зависимост от ролята си спрямо крайния готов продукт могат да се разделят на подготвителни, основни и заключителни.

Подготвителни процеси

Подготвителните процеси довеждат всички основни и спомагателни материали до състояние подходящо за непосредственото им включване в основния процес.

Подготовка на водата

Представлява почистване на водата от всякакъв вид груби и фини примеси и отделяне на желязото.
Грубо дисперсните частици във водата се утаяват под действието на собствената си маса, ако са по-тежки от нея, или изплуват на повърхността, ако са по-леки, в резултат на което става отделянето им. Скоростта на отделяне зависи най-вече от плътността и степента на дисперсност на частиците.
Процесът на утаяване на плаващите частици във вода под действието на собствената им маса се подчинява на закона за падането на тела, в среда, която оказва съпротивление на движещите се частици.
Ускореното сепариране на високо диспергираните частици и колоидните системи се нарича коагулиране. Целта на коагулацията е да неутрализира или да намали електричния заряд на частиците, като създаде условия за тяхното окрупняване, адсорбиране и ускорено сепариране. Тук играе роля добавянето на химични реагенти - коагуланти. Това са метални соли, които внесени във водата се хидратират до метални хидроокиси, които от своя страна са трудно разтворими съединения, имат колоиден характер и значително изразени адсорбционни свойства. При внасянето им във водата адсорбират колоидната система и микроорганизмите с техните образувания и ускорено седиментират.

Омекотяване на водата

С провеждането на този технологичен процес се цели да се коригира минералния състав на водата, като се отделят солите на временната твърдост и по-точно количеството на калциевите карбонати и бикарбонати, без да се завиши алкалитета. В конкретния случай това се постига с прилагане на метода за обработка с хидратна вар. За целта се реализира химичното взаимодействие между солите на карбонатната твърдост и Са(ОН)2 , при което бикарбонатите се преобразуват в карбонати, които са трудно разтворими.

Методът позволява успоредно стерилизиране на водата и влагане на коагулант.

Обеззаразяване на водата

Биологичната стабилност на водата се постига чрез нейното хлориране, обработка със сребърни йони, ултравиолетови лъчи, озониране и други.
Хлорирането е най-разпространения начин за обеззаразяване на водата. Най-масово се използват течния хлор и неговите съединения - хипохлориди. При внасянето на хипохлорида във водата се отделят активен хлор и кислород в зависимост от рН на средата.
Дозата на хлора може да бъде завишена, ако трябва да протекат някои други процеси, като окисляване на FeSO4 , на органични примеси и други. Преди да бъде подадена за следваща технологична операция, водата трябва да бъде напълно освободена от хлора. За тази цел тя се филтрира през активни въглища.
Озонът има силен стерилизиращ ефект и освен това остатъчния озон се разпада до кислород и не оставя следи в напитката. Поради краткият живот на озона дозирането му във водата става непосредствено преди бутилирането на готовата напитка.

Подобряване на вкусовите качества на водата

За отстраняване на страничния вкус и мирис на водата от съдържащите се в нея минерални и органични примеси, тя се подлага най-често на следните обработки: аериране, озониране, хлориране, филтриране през активен въглен. В резултат на това се постига разрушаване, абсорбиране и отделяне на качествена вода.