Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Пивоварният сектор в България отчита активен диалог и отговорност

Пивоварната индустрияСофия, 27 април 2011 г. Пивоварният бранш в страната е един от най-активните и с най-високо ниво на социална ангажираност и отговорност към служителите. Това доказва целеви Анализ, реализиран от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА), представен през м.април 2011 г.

За да достигнат до тези изводи, експертите на НИПА правят преглед на договореностите, разписани в браншовите колективни трудови договори (БКТД) в пивоварната индустрия за последните пет години. Критерий за Анализа е съпоставката на нормативната уредба, регламентираща законовата и подзаконова рамка на минималните трудови стандарти в Република България с тези, гарантирани от БКТД през 2006, 2009 и 2011 г. Колективният договор на пивоварите важи и се предоговаря от социалните партньори за период от две години.

Проучването на НИПА показва, че пивоварният бранш е с най-високи минимални осигурителни доходи (МОД). Те са по-високи от нормативно определените прагове и в същото време, се увеличават с всяка следваща година за всички категории персонал. През 2006 г. минималното трудово възнаграждение за работници без специална квалификация е било 160 лв., през 2009 г. благодарение на БКТД нивото му е достигнало 355 лв, а през 2011 г. вече е 402 лв. Справка на НОИ отчита, че секторът на пивоварната индустрия е с най-високи доходи в хранително-вкусовата и питейна индустрия измежду общо 12 групи икономически дейности.

През 2010 г. минималните осигурителни прагове на производителите на бира и малц се увеличават с 10% за всички категории труд. През 2011 г., въпреки продължаващото влияние на кризата, този ръст е с още 5,6%, което директно води до увеличение и на минималните възнаграждения в бранша по силата на постигнатите договорености в новия БКТД.

Над нивата на нормативната база са и допълнителните трудови възнаграждения, гарантирани от БКТД. При ставка от 0,25 лв. заплащането за нощен труд в пивоварния сектор е 1,15 лв., което представлява увеличение от 306% спрямо нормативно определените. С 20% над нормативната база е възнаграждението за работа по празници и с 530% над него – за работа на разположение.

Акцент в новия браншов колективен договор е корпоративната социална отговорност (КСО). За пръв път документът специфицира социалната отговорност в норма и приоритет, който да бъде част от цялостната политика на всяка една пивоварна компания, а именно - социално-отговорно поведение при модернизиране на производството и управлението, в създаването на възможност за обучение и повишаване квалификацията на служителите, действия за подпомагане опазването на околната среда, минимизиране и рециклиране на отпадъците, подкрепа на социални инициативи.

Новият БКТД стимулира социалните партньори в пивоварния бранш да разширят базата си за сътрудничество и диалог, да насърчават дейностите с принос към общността и да въвеждат приоритетите на стратегията на Европейския съюз „Европа 2020” за постигане устойчиви нива на заетост, производителност и социално единство.

За повече информация - www.nipa.bg и www.pivovari.com