Основни суровини и материали

Вода

ВодаБлагодарение на своята значимост, водата безспорно може да бъде определена като основна суровина в питейната промишленост.

Тя се използва за директно влагане в редица напитки, за накисване на ечемика и овлажняване на въздуха в малцовото производство, за измиване на апарати, резервоари и помещения, за охлаждане, за пара и други технически нужди. Освен това, значително количество вода се използва при смесването й с малца в процеса на получаването на пивна мъст. Чрез природния кръговрат водата претърпява редица промени и в зависимост от това тя бива атмосферна, повърхностна и подземна. Съставът й зависи от това.

Именно съставът и примесите във водата определят нейната качествена характеристика, съответно нейните предназначения и евентуални обработки.

Един от най-важните нейни показатели е т.нар. твърдост на водата. Тя се обуславя от солите на Ca и Mg. Твърдостта от своя страна се подразделя на временна (карбонатна) и постоянна (некарбонатна). Прието е твърдостта на водата да се изразява в градуси (немски, френски, английски и американски). У нас за единица твърдост обикновено се използва немски градус - ˚Н или meq/dm3. В много случаи особеностите на отделните видове напитки се определят именно от свойствата на използваната вода.

Голямо значение за качеството на водата има и нейната алкалност. Съставът и свойствата на използваната за накисване на ечемика вода влияят както върху процесите при самото накисване, така и върху хода на кълненето, съответно върху качеството на малца, като действието на солите на водата при накисването е твърде сложно, а това от своя страна не позволява да се направи категоричен извод за най-подходящия състав на тази вода.

Друго важно условие, на което трябва да отговаря водата, е да не съдържа голямо количество органични вещества и микроорганизми. Като показатели за бактериална чистота могат да се споменат колититърът и колииндексът.

Водата с нейния състав и свойства оказва съществено влияние и при майшуването при получаването на пиво. Нейните соли влизат във взаимодействие с различни съставки на малца и предизвикват изменения в състава и свойствата на пивната мъст, респективно и в пивото. Бикарбонатите и карбонатите на водата понижават киселинността на малцовата каша. Това от своя страна затруднява действието на почти всички ензими, на които е основан процеса майшуване.

В малца се съдържат различни соли на фосфорната киселина, но преобладава първичния калиев фосфат, който има кисела реакция. Предимно на него се дължи киселинността на малцовата каша.

Съществено значение има твърдостта на водата що се отнася до процесите на измиване на бутилки и други опаковки. Тук определено се цели омекотяване на водата за да се избегне натрупването на соли, което би нарушило търговския вид на опаковките. Още по драстичен е въпросът с водата предназначена за парните котли на предприятията.

Имайки в предвид растящата нужда от питейна вода, както и нейната цена, все повече производители се преориентират към използването на собствени водоизточници. Твърде възможно е обаче постъпващата в предприятието вода да не може да задоволи разностранните нужди на производството. Това налага нейната предварителна обработка, тъй като първото важно изискване към водата е да бъде чиста и определена като питейна вода.

Съществуват много и различни по своя характер методи за обработка и пречистване на водата, но все пак методът се избира в зависимост от предназначението на водата и неговата ефективност.