Последни новини и събития

Силно българско присъствие на Европейски…

Български научни изследвания бяха представени на Европейския форум на пивоварите и 38-ия Конгрес на Европейската пивоварна конвенция (ЕBC) в Мадрид. Паралелно с това, традициите, развитието и иновациите в бирената индустрия у нас станаха достояние на участниците в събитието чрез водещата статия в „BrewUp“, списанието на Пивоварите на Европа. Материалът, посветен...

09-06-2022

Read more

Университет по хранителни технологии - УХТ - Пловдив

Университет по хранителни технологииУниверситетът по хранителни технологии в гр. Пловдив е правоприемник на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост (ВИХВП), основан през далечната 1953 г. като единственото в страната и на Балканския полуостров учебно и научно средище в сферата на хранителните технологии. След успешна акредитация, и с решение на Народното събрание на Република България, през 2003 г. ВИХВП е преобразуван в университет. Днес в УХТ се обучават студенти по технология, техника и икономика на хранително - вкусовата и биотехнологична промишленост в трите образователни степени – "Бакалавър", "Магистър" и "Доктор". Голяма част от възпитаниците на университета са ръководители на държавни и частни фирми, известни учени и изтъкнати обществени личности. В началото на новия ХХІ век университетът по хранителни технологии разполага с голям колектив от висококвалифицирани научно - преподавателски кадри и модерни, актуални специалности. С тях той може да отговори на едно от най-големите предизвикателства пред човечеството – качеството на живота със здравословни и безвредни храни. С оглед отговор на все по-високите изисквания към научно преподавателската работа във висшите учебни заведения, университетът непрекъснато подобрява своята материално-техническа база. На Компютърен центърразположение на студенти и преподаватели са модерен спортен комплекс със закрит плувен басейн, тенис кортове и спортни зали, както и библиотека с широк набор от специализирана литература.

Основана още през 1953 г., библиотеката на УХТ се оформя като най-голямата техническа библиотека в Южна България. Фондът й е приблизително 160 000 регистрирани издания. Библиотеката разполага със съвременна локална компютърна мрежа, като освен традиционните носители на информация: книги, ценни справочници, енциклопедии и периодични издания, основно по хранително-вкусова и биотехнологична промишленост, библиотеката е комплектувана и със специални фондове: дисертации, защитени във УХТ, стандарти и патенти по ХВП, преводи и статии, отчети от разработени теми по научноизследователската дейност. Информационната дейност в библиотеката се осъществява в отдела за научно-техническа информация, основно на базата на електронни носители на информация.

Плувен басейн към спортен центърИнформационната дейност в библиотеката се осъществява в отдела за научно-техническа информация, основно на базата на електронни носители на информация.

Гордост на университета е и танцовият ансамбъл "Пълдин" съставен предимно от студенти и преподаватели на университета, изцяло отдадени на красивото и уникално българско танцово изкуство. Университетът осъществява и активна международна дейност чрез двустранно научно - техническо сътрудничество с Украйна, Грузия, Гърция, Македония, Турция, Русия, Италия, Китай, Виетнам, Испания и други. В резултат на международната дейност се осъществява успешен обмен на преподаватели, частично обучение на студентите в европейски висши училища, дългосрочни и краткосрочни специализации на преподаватели, студенти и специалисти, разработване на съвременна научна и учебна тематика, участие в научни сесии, симпозиуми и конгреси. Днес университетът е отговорен да поддържа и развива високо ерудиран академичен състав от изявени, национално и Танцов ансамбъл Пълдинмеждународно признати преподаватели и учени. Необходимо е непрекъснато да развива сътрудничеството и мобилността на своя академичен състав, студенти и администрация с водещи български и чуждестранни университети, целенасочено да търси и анализира положителния опит и активно да участва в разработването и предлагането на идеи за развитието на националното и европейското образователно пространство.

Безспорно е значението и на катедрата имаща пряко отношение към питейната индустрия - Катедра “Технология на виното и пивото”. Тя е създадена през 1948 г. към Агрономическия факултет на Пловдивския университет и първоначално се нарича катедра “Винарска технология”. След създаването на Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост през 1953 г. в катедра “Винарска технология” започва обучение и на специалисти за пивоварната промишленост, а катедрата се преименува на катедра “Технология на виното и пивото”. Това име се запазва Обучение в катедра ТВПдо 1976 г., когато се формират две самостоятелни катедри - “Технология на пивото и безалкохолните напитки” и “Технология на виното и високоалкохолните напитки”. През 1999 г. двете катедри отново се обединяват под общото название “Технология на виното и пивото”.

Като част от Университета по хранителни технологии, в катедрата се обучават студенти за образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” по специалностите „Технология на виното и пивото” и „Технология на ферментационните продукти” с преподаване на френски език, а така също и докторанти по научното направление „Технология на алкохолните и безалкохолните напитки”. Ежегодно се дипломират множество студенти, които намират реализация като специалисти в различните области на питейната индустрия. Понастоящем обучението на студентите се осъществява от висококвалифицирани преподаватели работещи в различните направления на катедрата. Лаборатория в катедра ТВППрилагат се нови и изпитани методи на обучение в няколко обновени учебни лаборатории и семинарни зали. Реконструкцията на същите е осъществена благодарение на помощта на редица предприятия от пивоварната и винарска промишленост, с които катедрата поддържа отлични професионални отношения. Това от своя страна допълнително допринася за добрата подготовка на бъдещите инженер-технолози и за тяхната бъдеща реализация.

 

Официална страница на Университет по хранителни технологии