Бутилирана вода1. Какви са различните видове бутилирани води?

Според законодателството на ЕС има три официално признати вида бутилирани води – натурална минерална вода, изворна вода и обработена бутилирана вода за пиене, известна още като трапезна вода. В Европа най-разпространени за продажба са натуралната минерална и изворната вода, за разлика от другите континенти, където най-разпространена е обработената или т.нар.трапезна вода.

2. Откъде се добиват минералните и изворните води?

Натуралните минерални и изворни води произлизат единствено от специфично възникнали подземни източници. Това са естествени източници и

извори. Подземните води произхождат от дъжда и топящите се снегове, които се филтрират под повърхността на земята. Скалите играят ролята на естествен филтър и по силата на своето разположение под земята, водата е добре защитена от повърхностни замърсявания.

3. Какъв е произходът на обработената бутилирана питейна вода (трапезна вода)?

Обработената бутилирана питейна вода, наричана още "трапезна вода" е описанието дадено на вода, която може да произхожда от различни източници, включително повърхностните води или обществените водоснабдителни системи. Като цяло се обработва (деминерализира) и дезинфекцира. Но е възможно също така в нея да се добавят минерали.

4. Какъв е произходът на питейната вода?

Много разнообразни са източниците, от който може да произхожда питейната вода, най-общо те варират от повърхностни води (езера, реки, резервоари) и подземните води (сондажи, хоризонтални галерии) или комбинация от двете. Питейната вода, може също да произтичат от морска вода, която преминава през процес на обезсоляване.
За повърхностните води се изисква филтрация и обработка, а често тези процеси се използват и за подпочвените. Хлорирането осъществява микробиологични защита по време на разпространението чрез тръбопроводи, макар и същевременно да дава нежелан вкус. Някои държави забраняват хлориране, но при условие, че разпределителните мрежи отговарят на много високи стандарт.

5. Какво точно са натуралните минерални и изворни води?

Една от определящите характеристики на натуралните минерални води и изворни води е тяхната естественост. Те произхождат от подземни водоизточници и в естественото си състояние водата е годна за консумация без необходимост от дезинфекция или третиране с химикали. Характеризиращите съставки, представлявани от основните минерали (калций, магнезий, хлор, натрий, сулфат) дават на вода природен баланс и вкус, които трябва да останат непроменени от гледна точка на произход при източника и като основно право на крайния потребител.

6. Има ли разлика между минерална и изворна вода?

И двете - натуралната минерална вода и изворната вода, трябва да произхождат от определен източник на подземни води и да бъдат безопасни за пиене при източника, а също така да имат необходимите качества да бъдат бутилирани директно. Въпреки това, натуралната минерална вода трябва да гарантира стабилността на минералния състав, който е посочен на етикета, а при изворната вода минералният състав може да се колебае. На етикета се изписват данни за общия минерален състав на водата или електропроводимост и активната реакция.

7. Какви са разликите между натуралната минерална и изворната вода от една страна, и питейната вода от друга страна страна?

97% от бутилираната вода, която се разпространява в търговската мрежа в Европа е натурална минерална вода или изворна вода.

Произход: Натуралната минерална и изворната вода могат да произхождат само от определени подпочвени води.
Питейната вода може да се добива от различни източници – повърхностни или подпочвени води или комбинацията от двете, както дори и от морска вода.

Обработка: Европейската натурална минерална и изворна води трябва да са безопасни за пиене при източника, и не могат да бъдат обработвани с химически вещества или да бъдат подлагани на дезинфекция.
В ЕС питейната вода е необходимо да отговаря на стриктните условия за безопасност като междувременно са позволени и се препоръчват широк кръг от процедури по обработката й. Тя винаги трябва да се доставя като сигурна за консумация питейна вода, като може да съдържа остатъци от химически вещества, вторични продукти и дезинфектанти като хлор например, с които е била обработвана.

Доставка: Натуралната минерална вода и изворната вода могат да се бутилират директно при източника. Те се транспортират в завод за бутилиране чрез твърда връзка и се опаковат директно в бутилки, които са оборудвани със защитен срещу фалшифициране печат. Целият процес на доставка на натуралната минерална и изворната вода се контролира от източника до крайния потребител.
Питейната вода се доставя до крайния потребител като надеждна за консумация вода през широк диаметър от разпределителни системи, които обикновено са с километрична дължина. Доставчиците разполагат с програми за наблюдение и поддръжка с цел защита на мрежата, но често имат малък или никакъв контрол върху частната собственост на крайния потребител, където може да има предпоставки, обуславящи риск от замърсяване.

Информация за потребителя: Етикетите на бутилираните води предоставят на потребителите подробна и много точна информация какъв точно продукт да закупят. За натуралната минерална вода по-специално трябва да фигурира информация за находището, от който се добива водата, за точния минерален състав и извършена разрешена обработка.
Питейната вода достига до потребителя без той да разполага с никаква информация в момента на консумация, ето защо е необходимо законово да се регламентира достъп на потребителите до информация за качеството на питейната вода, която да се публикува на интернет страниците на доставчиците или да се предоставя при поискване.


Избора на потребителя: Натуралната минерална и изворна вода се предлагат в голямо разнообразие от марки, вкусове и композиции, които варират от много ниско до много високо минерално съдържание. Бутилираната вода може да се предлага още като тиха или газирана.
Потребителят няма избор при употребата на питейна вода в дадена локация. Въпреки, че законосъобразността го изисква, вкусът на водата може да е различен на различните места, даже е възможно да има разлики в отделните дни.

8. Вярно ли е, че минералната и изворната вода не трябва да бъдат обработвани химически или дезинфекцирани?

Натуралната минерална и изворна вода трябва да бъдат безопасни и здравословни за консумация директно от източника без да е необходимо третиране или дезинфекция. Съществуват силно ограничени разрешения за отстраняване на елементи, но при строгото условие, че това не променя характерните съставки на водата, определящи присъщият й минерален състав, вкус и ползи за здравето (когато има такива). Позволено е отделяне на ‘нестабилни елементи’ (като напр. желязо, манган, сяра ), които дори и в безопасни концентрации, биха могли да доведат до отделяне на утайка при съприкосновение на водата от дълбок подземен източник с кислорода от въздуха. В допълнение, позволено е избирателно намаляване на естествената концентрация на флуор при положение, че е над здравословно обусловените граници.

9. Как източниците на натурални минерални и питейни води са защитени от замърсяване?

За да се гарантира отсъствие на замърсяване, защитата на източника е от изключително значение. Водосборните райони около източниците са строго защитени зони. Тези площи обикновено покриват до няколко хиляди хектара девствена природа. В допълнение, специално оборудване за извличането на натурална минерална и изворна вода трябва да се инсталира при изхода на източника с цел допълнителна протекция.
Защита на питейната вода от страна на доставчиците е фиксирана в Рамковата директива на ЕС за водите.

10. Как изискванията за безопасност на натуралната минерална и изворна вода се отнасят към питейната вода?

Всички бутилирани води се класифицират като хранителни продукти и като такива, трябва да отговарят на строги ЕС и национални изисквания за безопасност на храните, както и на препоръките за добра хигиенна практика. Бутилираните води са предмет на тестове и анализ с висока честота, основани на HACCP и на стандартите за добри хигиенни практики, признати от FVO2. В допълнение, бутилирана вода трябва да отговаря на определени изисквания за качество на водата, както е определено от съответните директиви на ЕС. Безопасността и качество са гарантирани от бутилирането на водата директно във висококачествена опаковка до окончателното предоставяне на потребителя.

В рамките на Директивата на ЕС за питейната вода е фиксирано, че тя също трябва да отговаря на стриктни законови изисквания за безопасност от гледна точка на доставка до крайния потребител. Това се постига чрез наблюдение, поддръжка и управление на риска. Доставчикът обаче има малък или никакъв контрол над държавата разпределителната система, която преминава през собствеността на потребителя, където е възможно да има условия, опосредстващи риск от замърсяване.

11. Може ли качеството на натуралната минерална и изворна вода да се гарантира?

Качеството на естествените води се осигурява чрез строг контрол на целия процес от осигуряването на защита на водата при източника, през дистрибуционните канали до крайния потребител. В допълнение честите тестове и анализи за качество гарантират сигурността на извличаните подземни води. Водата може да бъде бутилирана директно при източника или транспортирана с твърда връзка на по-големи разстояния чрез съвременни инсталации като се пълни директно в херметически затворени и защитени срещу фалшифициране бутилки.
В Европа, транспортирането в контейнери, а не в опаковки, предназначени за крайния потребител е забранено. Бутилирана вода предлага постоянна сигурност и високо качество на съдържанието.

12. Може ли бутилираната вода да бъде проследена в търговската мрежа? Ами питейната вода?

Бутилираната вода може да бъде проследена чрез кода на партидата както всички останали хранителни продукти. Всяка бутилка може да анализирана чрез специфични тестове за сигурност и качество.
Качеството на питейната вода може да бъде проследено от доставчика, който трябва редовно да публикува или оповестява качествените резултати. Проблемен остава аспекта с достъпа на доставчика до частната собственост на потребителя и осигуряването на необходимия контрол там.

13. Кои са законовите разпоредби свързани с натурална минерална и изворна вода?

Рамковото законодателство включва:

Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 2009/54/EC относно експлоатацията и търговията с натурални минерални води
Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека
Директива 98/83/EEC относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека.
Регламент 178/2002/EC и Регламент 852/2004/EC и Регламент 882/2004/EC относно качеството и хигиената на храните.

В допълнение към тези изисквания бутилираните води трябва да отговарят на изисквания ЕС за етикетирането на опаковките.

14. По-слабо ли се контролира натуралната минерална вода в сравнение с питейната вода?

Съществува мнение, че натуралните минерални води са слабо регулируеми в сравнение с питейната вода, защото са посочени по-малко параметри или вещества, които е необходимо да бъдат проверени. Това обаче в никакъв случай не означава по-малко сигурност. Изискването към тези води е да бъдат защитени от замърсяване при източника и в крайния продукт. Това означава рутинно изследване за над 100 известни замърсители, като например органични вещества и пестицидите. Дезинфекцията не е разрешена, което означава, че не съществува риск от остатъчни дезинфекционни продукти.


15. Какво трябва да знаем за минералния състав на натуралната минерална вода и на питейната вода?

Съдържанието на минерали варира в зависимост от геоложка среда, която го формира. Различните натурални минерални води имат стабилен минерален състав като се регламентира най-високото ниво на концентрация на елементите. Подробна информация за минерално съдържание на водата се посочва на етикета за осигуряване на информиран избор на потребителите. Трябва да се има предвид, че някои минерали могат да бъдат на много ниско (мг / л) или много високо (гр / л) ниво и консумацията на една определена вода допринася за дневния прием на определени минерални елементи като калций, магнезий, бикарбонати, флуор за сметка на други елементи.
По отношение на питейната вода няма изисквания за минерален състав. При различните доставчици могат да се наблюдават различни показатели в зависимост от източниците.

16. Имат ли бутилираните води специфични предимства за здравето?

В исторически аспект натуралните води в Европа са били консумирани и използвани в термални бани поради техните специфичните свойства по отношение на здравето и тялото. Водата е най-важният източник на хидратация и е от съществено значение за правилното функциониране на организма ни. Бутилираната вода предоставя удобен и здравословен начин за хидратиране през целия ден и помага да се осъществи препоръчителния прием на 1,5-2 л. вода на ден. Натуралните минерални води са най-естественият начин за хидратация и извличане на различни ползи за здравето в съответствие със състава на базата на фармакологични, физиологични и клинични изследвания. Уникалният минерален състав, може да отговори на специфични здравни нужди. В зависимост от вкуса или диетичните си изисквания, потребителите могат да избират вода със съдържание на калций, магнезий, бикарбонат, флуорид или вода, която е с ниско съдържание на натрий например.

17. Бутилираните води не са ли едни и същи?

Въпреки, че на пръв поглед изглеждат еднакви, бутилираните води са много разнообразни и всяка една е уникална със своя подземен произход и вкусова композиция. Това се дължи на специфичния минерален състав, който води до точно определено качество, характер и вкус.

18. Какъв вид информация е на разположение на потребителите?

Всички натурални минерални и изворни води трябва да бъдат етикетирани със задължителната информация, която включва името, произхода и източника на водата. В допълнение, етикетите за минералните води трябва да включват минералния състав на водата. Съдържанието на въглероден диоксид също трябва да бъде вписано като съществуващо или добавено.

19. Защо да плащаме повече за бутилирана вода, когато питейната вода е толкова евтина?

Върху цената на бутилираната вода се отразява многобройните инвестиции в опазването на ресурсите, благодарение на които се гарантират безопасността и стандартите за качество, отстраняването на нестабилните елементи, плащане на данъци и мита, създаването на досие за разпознаване, както и за осигуряване на безопасни, удобни и трайни опаковки.
Ниската цена на питейната вода е отражение на факта, че тя се използва в сравнително големи количества и е с множество цели, различни от тези за пиене.

20. Необходимо ли е да консумираме бутилирана вода, когато питейната е достъпна и на разположение?

Бутилираната вода е здравословна напитка, която има предимствата да бъде, преносима, да осигурява хидратация през целия ден и на всяко място. Потребителите могат да направят информиран избор основан на удобство, вкус и ползи за здравето.

21. Защо бутилирана вода се счита за стратегически ресурс?

Бутилираната вода осигурява жизненоважни доставки на питейна вода в случай на авария или природно бедствие (наводнения, тежка суша, замърсяване на източници или на общински пречиствателни станции). Компаниите доставчици на вода са длъжни да осигурят безопасна питейна вода по всяко време, а при кризисни ситуации да осигурят временни алтернативи, каквито са бутилираните води.

Източник: АПБНБ