Бутилирана вода1. Какви са различните видове бутилирани води?

Според законодателството на ЕС има три официално признати вида бутилирани води – натурална минерална вода, изворна вода и обработена бутилирана вода за пиене, известна още като трапезна вода. В Европа най-разпространени за продажба са натуралната минерална и изворната вода, за разлика от другите континенти, където най-разпространена е обработената или т.нар.трапезна вода.

2. Откъде се добиват минералните и изворните води?

Натуралните минерални и изворни води произлизат единствено от специфично възникнали подземни източници. Това са естествени източници и

извори. Подземните води произхождат от дъжда и топящите се снегове, които се филтрират под повърхността на земята. Скалите играят ролята на естествен филтър и по силата на своето разположение под земята, водата е добре защитена от повърхностни замърсявания.

3. Какъв е произходът на обработената бутилирана питейна вода (трапезна вода)?

Обработената бутилирана питейна вода, наричана още "трапезна вода" е описанието дадено на вода, която може да произхожда от различни източници, включително повърхностните води или обществените водоснабдителни системи. Като цяло се обработва (деминерализира) и дезинфекцира. Но е възможно също така в нея да се добавят минерали.

4. Какъв е произходът на питейната вода?

Много разнообразни са източниците, от който може да произхожда питейната вода, най-общо те варират от повърхностни води (езера, реки, резервоари) и подземните води (сондажи, хоризонтални галерии) или комбинация от двете. Питейната вода, може също да произтичат от морска вода, която преминава през процес на обезсоляване.
За повърхностните води се изисква филтрация и обработка, а често тези процеси се използват и за подпочвените. Хлорирането осъществява микробиологични защита по време на разпространението чрез тръбопроводи, макар и същевременно да дава нежелан вкус. Някои държави забраняват хлориране, но при условие, че разпределителните мрежи отговарят на много високи стандарт.

5. Какво точно са натуралните минерални и изворни води?

Една от определящите характеристики на натуралните минерални води и изворни води е тяхната естественост. Те произхождат от подземни водоизточници и в естественото си състояние водата е годна за консумация без необходимост от дезинфекция или третиране с химикали. Характеризиращите съставки, представлявани от основните минерали (калций, магнезий, хлор, натрий, сулфат) дават на вода природен баланс и вкус, които трябва да останат непроменени от гледна точка на произход при източника и като основно право на крайния потребител.

6. Има ли разлика между минерална и изворна вода?

И двете - натуралната минерална вода и изворната вода, трябва да произхождат от определен източник на подземни води и да бъдат безопасни за пиене при източника, а също така да имат необходимите качества да бъдат бутилирани директно. Въпреки това, натуралната минерална вода трябва да гарантира стабилността на минералния състав, който е посочен на етикета, а при изворната вода минералният състав може да се колебае. На етикета се изписват данни за общия минерален състав на водата или електропроводимост и активната реакция.

7. Какви са разликите между натуралната минерална и изворната вода от една страна, и питейната вода от друга страна страна?

97% от бутилираната вода, която се разпространява в търговската мрежа в Европа е натурална минерална вода или изворна вода.

Произход: Натуралната минерална и изворната вода могат да произхождат само от определени подпочвени води.
Питейната вода може да се добива от различни източници – повърхностни или подпочвени води или комбинацията от двете, както дори и от морска вода.

Обработка: Европейската натурална минерална и изворна води трябва да са безопасни за пиене при източника, и не могат да бъдат обработвани с химически вещества или да бъдат подлагани на дезинфекция.
В ЕС питейната вода е необходимо да отговаря на стриктните условия за безопасност като междувременно са позволени и се препоръчват широк кръг от процедури по обработката й. Тя винаги трябва да се доставя като сигурна за консумация питейна вода, като може да съдържа остатъци от химически вещества, вторични продукти и дезинфектанти като хлор например, с които е била обработвана.

Доставка: Натуралната минерална вода и изворната вода могат да се бутилират директно при източника. Те се транспортират в завод за бутилиране чрез твърда връзка и се опаковат директно в бутилки, които са оборудвани със защитен срещу фалшифициране печат. Целият процес на доставка на натуралната минерална и изворната вода се контролира от източника до крайния потребител.
Питейната вода се доставя до крайния потребител като надеждна за консумация вода през широк диаметър от разпределителни системи, които обикновено са с километрична дължина. Доставчиците разполагат с програми за наблюдение и поддръжка с цел защита на мрежата, но често имат малък или никакъв контрол върху частната собственост на крайния потребител, където може да има предпоставки, обуславящи риск от замърсяване.

Информация за потребителя: Етикетите на бутилираните води предоставят на потребителите подробна и много точна информация какъв точно продукт да закупят. За натуралната минерална вода по-специално трябва да фигурира информация за находището, от който се добива водата, за точния минерален състав и извършена разрешена обработка.
Питейната вода достига до потребителя без той да разполага с никаква информация в момента на консумация, ето защо е необходимо законово да се регламентира достъп на потребителите до информация за качеството на питейната вода, която да се публикува на интернет страниците на доставчиците или да се предоставя при поискване.