Индикации при вина продукти от грозде и виноСъдържанието на тази статия се основава на Наредба за означаването и търговското представяне на вино, спиртни напитки и продукти от грозде и вино. Правилата за означаването и търговското представяне на напитките и продуктите целят да защитят интересите на производителите и потребителите, доброто функциониране на пазара на вино и спиртни напитки и стимулирането на производството на качествени продукти.

Правилата за означаването и търговското представяне се прилагат за напитките и продуктите по наредбата, които се съхраняват с цел продажба и се предлагат на пазара. На етикетите на вината и спиртните напитки задължителните индикации се изписват на български език. Етикетирането не е задължително за грозде или плодове, превозвани от лозе или овощна градина до място за винификация или преработка, както и за вина и ракии за семейна консумация.

Задължителни и факултативни* индикации

*факултативен - незадължителен, доброволен, по желание, по избор

При означаването и търговското представяне на напитките и продуктите се вписват само разрешените от наредбата индикации. Те биват са задължителни и факултативни. Задължителните и факултативните индикации се групират в един или повече етикети, прикрепени, залепени върху съда или изписани директно върху него, и се представят с ясни, четливи и незаличими букви.

Задължителни индикации при етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос

При етикетирането на трапезно вино, трапезно вино с географско указание, качествено вино, произведено в определен район, искрящо вино, искрящо-газирано вино, ароматизирано вино, ликьорно вино, благородно сладко вино и вино от внос се вписват следните задължителни индикации:

търговско наименование на виното

 • номинален обем
 • знак "е"
 • действително алкохолно съдържание
 • номер на производствената партида
 • наименование (фирма), статут и седалище на производителя и на бутилировчика
 • наименование (фирма), статут и седалище на вносителя при случаите на внос.

Търговското наименование на трапезно вино е наименованието "трапезно вино", а търговското наименование на трапезно вино с географско указание се състои от наименованието "трапезно вино" и съответното географско указание.

Географското указание за означаване на трапезно вино, което е купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, може да се използва само при условие, че 85 на сто от виното произхожда от лозарския район, чието име носи трапезното вино.

При трапезно вино с географско указание може да се използва търговското наименование "регионално вино". В този случай индикацията "трапезно вино" не е задължителна.

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район се състои от наименованието на определения район, микрорайон или масив и една от следните индикации:

 1. "вино с гарантирано наименование за произход" или "вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 2. "искрящо вино с гарантирано наименование за произход" или "искрящо вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 3. "ликьорно вино с гарантирано наименование за произход" или "ликьорно вино с гарантирано и контролирано наименование за произход"
 4. "благородно сладко вино"

Търговското наименование на качествено вино, произведено в определен район може да се допълни или замени от специфични традиционни наименования по съответно приложение.

При етикетирането на качествено вино, произведено в определен район в зависимост от условията на неговото производство, определени в акта за утвърждаването му, към наименованието на определения район, микрорайон или масив могат да бъдат добавени индикации за начина на неговото производство и/или името на сорта грозде или негов синоним.

Търговското наименование на внесено в страната качествено вино се състои от думата "вино", допълнена с името на страната на произхода. Когато това вино е означено с географско име, различно от името на страната на произхода, в съответствие с изискванията на законодателството на тази страна думата "вино" се придружава от съответното географско име.

Търговското наименование на:

 1. искрящо вино е "искрящо вино"
 2. искрящо-газирано вино е "искрящо-газирано вино"
 3. ликьорно вино е "ликьорно вино"
 4. ароматизирано вино е "ароматизирано вино"

Търговското наименование "ароматизирано вино" може да бъде заменено от индикацията "аперитив на винена основа".

Търговските наименования на разновидностите ароматизирани вина, при условие че отговарят на изискванията за производство, определени в Наредбата за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство по Закона за виното и спиртните напитки, са:

 1. "вермут"
 2. "ароматизирано вино битер" или "хининово вино", "битер вино" или "американо"
 3. "ароматизирани вина на яйчна основа"
 4. "вакева виниглоги"