wine-16-sПо отношение на вината се наблюдава едно изключително разнообразие спрямо органолептичните им характеристики и свойства.

Тъй като трудно могат да се определят обобщаващи показатели, спрямо които вината да бъдат характеризирани и разграничени, то приложената класификация е следствие на редица нормативни актове, в основата на които лежи Закон за виното и спиртните напитки.

Самото вино е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде. Вината са бели, розови и червени и се определят в категории, видове и типове.

Категории вина

Вината се разделят в две категории: трапезни вина и качествени вина, произведени в определен район. Наименованието на категорията е задължителна индикация за означаване и търговско представяне на вината.

Трапезните вина

Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни %, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни % и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни % за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание, и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 g/dm3.

Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредба разрешени или препоръчани сортове лози.

Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85% от гроздето произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино. Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в наредба.

Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от който произхожда гроздето. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район.

Индикацията регионално вино може да замества индикацията трапезно вино.

Качествени вина произведени в определен район

Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.

Тези вина притежават специфични качества с елементи на неповторимост, които се дължат основно или изключително на географската среда – природни условия и производствени традиции.

Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, произведени в определен район, се свързват с определения лозарски район, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредба.

Вината от тази категория отговарят на високи изисквания относно техния произход и се делят на две групи – вина с гарантирано наименование за произход (ВГНП) и още по-качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход (ВГКНП). Наименованията ВГНП и ВГКНП са задължителни индикации за означаване и търговско представяне.

Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата. Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.

Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:

 • нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив
 • разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредба
 • агротехнически мероприятия
 • приложени методи и технологии за производство на вино
 • минимално естествено алкохолно съдържание – имайки предвид данните за добрите реколти грозде през последните 10 години от най-представителните места за района
 • добив от хектар – имайки предвид данните за добрите реколти грозде от най-представителните места за района през последните 5 и 8 години, съответно за ВГНП и ВГКНП
 • резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка
 • съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино

Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредба. Производителите на качествени вина не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани в регистъра като ползватели на наименованието за произход.


Видове вина

Вината биват три вида: тихи, шумящи и специални.

Тихи са вината, при които съдържанието на въглеродния диоксид не превишава 2 g/dm3. На практика в условията на нормално атмосферно налягане те са ненаситени разтвори на въглеродния диоксид. Поради това те не отделят мехурчета (не играят) и не образуват пяна (не са пенливи) при отваряне на бутилката и наливането им в чаша.

Шумящи са вината, които в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация или чрез добавяне на въглероден диоксид се характеризират с отделяне на въглероден диоксид при отваряне на съда, в който се съхраняват. Шумящите вина са пенливи и искрящи.

Специални вина са ликьорните вина, ароматизираните вина и благородно сладките вина.

Пенливи вина

Пенливите вина са естествено пенливи и пенливи-газирани.

Естествено пенливите вина са вина, получени в резултат на първична или вторична алкохолна ферментация на прясно грозде, на гроздова мъст, на вино, годно за производство на трапезно вино, на трапезно вино, на качествено вино от определен район и на вносно вино. Те се характеризират с отделянето на въглероден диоксид - резултат изключително от алкохолна ферментация, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

Пенливи-газирани вина се получават само от трапезни вина. Те се характеризират при отварянето на бутилката с отделянето на въглероден диоксид - резултат изцяло или частично от добавянето на въглероден диоксид, като налягането му в затворени съдове при температура 20ºС не може да бъде по-ниско от 3 бара.

При производството на пенливи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Пенливите вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията на наредба.

Пенливи качествени вина, произведени в определен район не могат да се произвеждат от и с участието на вносни вина.

Искрящи вина

Искрящите вина са естествено искрящи и искрящи-газирани.

Естествено искрящи вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни %, като налягането на въглеродния диоксид в затворени съдове при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

Искрящи-газирани вина са вината, получени от трапезни вина, от качествени вина, произведени в определен район или от продукти, годни да дадат трапезни или качествени вина, произведени в определен район, имащи естествено алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни процента и действително алкохолно съдържание не по-малко от 9 обемни процента, като налягането на въглеродния диоксид - резултат от неговото пълно или частично прибавяне, в затворени съдове и при температура 20ºС не е по-малко от 1 бар и не е повече от 2,5 бара.

При производството на искрящи вина е допустима употребата на захароза, винен дестилат, естествени ароматни и вкусови добавки и/или извлеци от тях при условията и по реда, определени с наредба.

Ликьорни вина

Ликьорни са вината, получени от прясна или частично ферментирала гроздова каша или гроздова мъст, или вина, или комбинации от тях с добавка на етилов алкохол от земеделски произход или винен дестилат.

Ликьорните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 15 обемни %, но непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание не по-малко от 17,5 обемни %, с изключение на някои качествени ликьорни вина, произведени в определени райони, посочени в наредба.

Ликьорните вина могат да бъдат категоризирани като качествени вина, произведени в определен район при условията и по реда на наредба.

Ароматизирани вина

Ароматизирани вина са вината, чийто органолептичен характер е оформен чрез ароматизиране с естествени ароматизиращи вещества и/или с естествени ароматизиращи композиции, и/или с билки и подправки, включително извлеци от тях, и/или с вкусови продукти, и/или с комбинации от тях.

Ароматизираните вина имат действително алкохолно съдържание, равно или повече от 14,5 обемни %, непревишаващо 22 обемни %, и общо алкохолно съдържание, равно или повече от 17,5 обемни %

Към ароматизираните вина се допуска добавянето на въглероден диоксид.

Ароматизираните вина се приготвят от вино и/или прясно спиртована гроздова мъст или вина с добавка на етилов алкохол от земеделски произход и подслаждащи средства.

Като подслаждащи средства могат да се използват полубяла и бяла захар, рафинирана бяла захар, декстроза, фруктоза, сироп от глюкоза, течна захар, сироп от инвертирана захар, ректифицирана концентрирана гроздова мъст, карамелизирана захар, мед, захар от рожкови, както и всички други естествени захаросъдържащи субстанции, които имат аналогичен ефект на горните продукти.

Ароматизирана напитка на основата на вино е напитка, получена от вино, към което са добавени ароматизиращи субстанции със или без добавка на гроздова мъст, и с действително алкохолно съдържание не по-малко от 7 обемни % и не повече от 14,5 обемни %.

Ароматизирана напитка на основата на вино може да бъде означена с наименованието "пелин", ако е произведена в България по специална технология. В билковата смес, използвана при производството на "пелин", делът на билките от рода "пелин" е не по-малък от 20 масови %

Благородно сладки вина

Благородно сладки вина са вината, чиято изходна суровина е най-малко 85 % добре узряло завехнало грозде или нападнато от благородна плесен Botrytis Cinerea, получени от гроздова мъст с начално минимално естествено захарно съдържание 212 g/dm3, като ферментацията е спряна чрез добавянето на етилов алкохол, винен дестилат или други разрешени енологични практики.

Със специфичното традиционно означение "благородно сладко вино" се означават качествени вина, произведени в определен район, произведени при условията и по реда на наредба.


Типове вина

Типът на вината се определя от съдържанието на остатъчна захар. Това определя и степента на изява не техния сладък вкус.

Тихите вина биват:

 • сухи - със захарно съдържание до 4 g/dm3 Допуска се захарното съдържание да бъде до 9 g/dm3, при условие че то не надвишава съдържанието на титруеми киселини във виното с 2 g/dm3
 • полусухи - със захарно съдържание от 4 до 12 g/dm3; допуска се захарното съдържание да бъде до 18 g/dm3, при условие че съдържанието на титруеми киселини, изразено в g/dm3, събрано с числото 10, не надвишава захарното съдържание на виното
 • полусладки - със захарно съдържание от 12 до 45 g/dm3
 • сладки - със захарно съдържание над 45 g/dm3

Пенливите и искрящите вина биват:

 • брют натюр - със съдържание на захар до 3 g/dm3
 • екстра брют - със съдържание на захар до 6 g/dm3
 • брют - със съдържание на захар под 15 g/dm3
 • екстра сухи - със съдържание на захар от 12 до 20 g/dm3
 • сухи - със съдържание на захар от 17 до 35 g/dm3
 • полусухи - със съдържание на захар от 33 до 50 g/dm3
 • сладки - със съдържание на остатъчната захар над 50 g/dm3

При положение че съдържанието на остатъчна захар във виното позволява използването на две от определенията за типове вина, производителят или вносителят може да използва само едно по свой избор.