wine-16-sПо отношение на вината се наблюдава едно изключително разнообразие спрямо органолептичните им характеристики и свойства.

Тъй като трудно могат да се определят обобщаващи показатели, спрямо които вината да бъдат характеризирани и разграничени, то приложената класификация е следствие на редица нормативни актове, в основата на които лежи Закон за виното и спиртните напитки.

Самото вино е продукт, получен изключително в резултат на пълна или частична алкохолна ферментация на смачкано или несмачкано прясно грозде или гроздова мъст от прясно грозде. Вината са бели, розови и червени и се определят в категории, видове и типове.

Категории вина

Вината се разделят в две категории: трапезни вина и качествени вина, произведени в определен район. Наименованието на категорията е задължителна индикация за означаване и търговско представяне на вината.

Трапезните вина

Трапезно е виното, което е произведено от грозде от препоръчани, разрешени и временно разрешени сортове лози, има естествено алкохолно съдържание най-малко 7,5 обемни %, действително алкохолно съдържание най-малко 9 обемни % и общо алкохолно съдържание не повече от 20 обемни % за вината, получени без повишаване на естественото алкохолно съдържание, и съдържа титруеми киселини, изразени като винена киселина, най-малко 3,5 g/dm3.

Регионално е трапезното вино, което е означено с географско указание, при условие че е произведено от грозде, получено в лозарския район, чието име носи виното, от определени по реда на наредба разрешени или препоръчани сортове лози.

Допуска се използването на географско указание за означаването на регионално вино, представляващо купаж от вина, произведени от грозде, произхождащо от различни лозарски райони, при условие че 85% от гроздето произхожда от лозарския район, чието име носи съответното регионално вино. Регионалните вина се утвърждават със заповед на министъра на земеделието и храните при условия и по ред, определени в наредба.

Географското указание, използвано при означаването на регионално вино, трябва да бъде свързано с лозарския район, от който произхожда гроздето. Традиционно наименование може да бъде използвано като географско указание на определен лозарски район.

Индикацията регионално вино може да замества индикацията трапезно вино.

Качествени вина произведени в определен район

Качествено вино, произведено в определен район, е виното, което произхожда от определен лозарски район, микрорайон или масив, чието име служи за означаване на виното, и което е получено, обработено в определения район, микрорайон или масив. Неговите качества или съществени характеристики се дължат основно или изключително на географската среда, която включва природни условия и производствени традиции. Производителите на качествени вина, произведени в определен район, не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани като ползватели на наименованието за произход.

Тези вина притежават специфични качества с елементи на неповторимост, които се дължат основно или изключително на географската среда – природни условия и производствени традиции.

Географските наименования, използвани при означаването на качествените вина, произведени в определен район, се свързват с определения лозарски район, от които произхождат. Традиционно наименование може да бъде признато като географско наименование на определен район, микрорайон или масив по начин и по ред, определени в наредба.

Вината от тази категория отговарят на високи изисквания относно техния произход и се делят на две групи – вина с гарантирано наименование за произход (ВГНП) и още по-качествените вина с гарантирано и контролирано наименование за произход (ВГКНП). Наименованията ВГНП и ВГКНП са задължителни индикации за означаване и търговско представяне.

Районът, микрорайонът или масивът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, подлежи на задължително определяне от министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице, като се вземат предвид елементите, които оказват влияние върху качеството на вината, и особено климатът, изложението, съставът и свойствата на почвата и подпочвата. Районът, чието име се използва за означаване на качествени вина, произведени в определен район, се определя по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласувано с Националната лозаро-винарска камара.

Специфичните условия, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, като се вземат предвид традиционните условия за производство, се определят от следните елементи:

  • нанесен на картата на лозята район, микрорайон или масив
  • разрешени и препоръчани сортове лози, определени за съответния район в наредба
  • агротехнически мероприятия
  • приложени методи и технологии за производство на вино
  • минимално естествено алкохолно съдържание – имайки предвид данните за добрите реколти грозде през последните 10 години от най-представителните места за района
  • добив от хектар – имайки предвид данните за добрите реколти грозде от най-представителните места за района през последните 5 и 8 години, съответно за ВГНП и ВГКНП
  • резултати от физико-химични и микробиологични анализи и органолептична оценка
  • съотношение между произведено количество грозде и произведено количество вино

Всяко качествено вино, произведено в определен район, се означава с контролен номер при условия и по ред, определени в наредба. Производителите на качествени вина не могат да преотстъпват правата си на ползватели на наименованието за произход на трети лица, които не са вписани в регистъра като ползватели на наименованието за произход.