ВодаВодата е задължителна съставка за всички живи организми и съставлява тяхната вътрешна течна среда, която позволява протичането на жизнените процеси. Тя има огромно значение за живота на земята.
За да се задоволят нарастващите потребности от вода на населението се налага експлоатирането на различни източници и водоеми. Необходимо е, обаче, провеждането на редица операции, чрез които се получава качествена питейна вода отговаряща на определени нормативни изисквания, основно по отношение на солевия състав и микробиологичната й чистота. За целта се разработват методи и технологии за пречистване и обеззаразяване на водата.
С подходяща допълнителна обработка на питейната вода в даден район може да се варира в минералното съдържание, общата твърдост, рН на водата, да се осигури допълнително обеззаразяване. Получената като продукт трапезна вода осигурява качествено и здравословно задоволяване на индивидуалните нужди на организмите от течности и минерали.
Обикновените питейни води се отличават значително по състав и свойства от физиологичните (естествени съставни части на растенията и животните) и минералните (със сравнително постоянен физикохимичен състав и свойства) води. Те представляват един сравнително сложен, макар и слабо концентриран разтвор, чийто състав зависи от местонахождението и състоянието на водоизточника.

Артезиански кладенци

Най-благоприятен и постоянен солев състав имат водите от най-дълбоките водоизточници - артезианските кладенци. Тези води имат добри органолептични и бактериологични показатели.

Подпочвени води

Те имат значително колебаещ се състав заради проникващите през почвата води, валежи и други. Бактериологичната им чистота зависи от дълбочината на източника и особеностите на района.

Открити водоеми

Това са най-разпространените водоизточници. Съставът на водата в тях се определя от валежите и реките. Това са най-слабо минерализираните води, не са бактериологично чисти и не могат да се използват директно без предварителна обработка.

Качества на водата

Водата е най-добрият разтворител, познат на човека. Тя притежава някои важни качества, които играят важна роля в природата, но създават неблагоприятни условия при производството на напитки.
Това е от основно значение за съществуването на всички форми на живот. Водата е единствената среда, в която много форми на живот, особено микроорганизми, могат да съществуват. Следователно не може да има абсолютно чиста вода в естествено състояние. Това, че е универсален разтворител е причина за твърдостта и минералното съдържание на водата. При валеж абсорбира атмосферни газове - СО2 и се превръща в киселинна. Може да разтвори и други кисели или алкални вещества от повърхността на земята. Просмуквайки се през почвата и лежащите отдолу скали, водата разтваря лесно разтворимите минерали. Колкото по-дълбоко достига в почвата, толкова по-голямо ще бъде количеството на разтворените в нея вещества. Това са предимно калциеви и магнезиеви съединения.

Микробиологичен и растителен състав на водата

В някои големи открити водни басейни като езерата, водата не поема минерални примеси. В нея се развива активна биологична дейност, развиват се малки и големи представители на животинския свят. Изобилието на хранителен материал в тези води, заедно с атмосферния СО2 и слънчевата светлина, създават условия за развитието на най-разнообразни форми на микробиологичния и растителния живот.

Относителна плътност

За разлика от други съединения, водата е най-тежка при температура по-висока от точката на замръзване (0°С) – има най-голяма плътност при 4°С.Това качество е причина за явлението "оборотност на водата" в откритите водни басейни.

Качества на водата предназначена за напитки

Независимо от особеностите, във водите попадат от почвата и атмосферата едни и същи химични вещества, с по-голяма или по-малка разтворимост, но в различни количества. Те оказват определено влияние при производството на газирани безалкохолни напитки и трапезни води - предизвикват мътилка и утайка, разложените растителни или други органични материи могат да оцветят водата. От микроорганизмите се срещат диатомеи, плесени, бактерии, водорасли, дрожди. Разтворимите соли на алкални метали водят до промяна във вкуса, а неорганичната киселинност може да създаде проблеми с корозионното си действие.
Властите третират водата, за да я направят питейна и безопасна за консумация от населението, но това не е достатъчно за целите на производството на напитки. Затова водата, предназначена за влагане в продуктите се подлага на определени обработки, с цел да не се допуснат изменения в състава на напитките по време на производството, съхранението и реализацията им.

Методи за омекотяване на водата

Методите за премахване или намаляване твърдостта на водата се делят на:

  • Термични - със загряване на водата до 90-100°С

  • Химични - варова и варо-содова обработка

  • Физични - с йонообменни смоли, обратна осмоза – мембранни методи

Термични методи

При термичните методи загряването и задържането при висока температура води до разпадане на бикарбонатите:

Ca(HCO3)2 → CaCO3 ↓ + СО2 ↑ + Н2О
Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + СО2 ↑ + Н2О

Калциевият карбонат се отделя като утайка, но количеството на магнезиевия карбонат не може да намалее съществено, защото има по-голяма разтворимост. Несигурното отстраняване на някои соли от водата и големият разход на топлина правят този метод неприложим.